Wat we doen

Samenwerken aan de toekomst
van uw familie en/of bedrijf

Onze wetgeving wordt steeds complexer, het aantal notariële specialisaties is hierdoor toegenomen. Om u slagvaardig bij te staan, is deskundigheid vereist. Met ons team van juristen bieden wij vergaande expertise op notarieel rechtsgebied. Door daarnaast intensief samen te werken met relaties binnen ons netwerk voorzien wij als notaris in uw behoeften.

De notaris die u verder helpt

Onze clientèle bestaat zowel uit particulieren als uit grote en middelgrote organisaties. Wij bouwen sterke, langdurige relaties op met onze cliënten. Wij staan altijd voor u klaar om, dikwijls complexe, juridische vraagstukken efficiënt op te lossen.

01.

Ondernemingsrecht

Voor bedrijven en
ondernemers

Marktontwikkelingen, internationalisering en veranderende wetgeving stellen u als ondernemer voortdurend voor strategische keuzes.

02.

Onroerende zakenrecht

Voor commercieel en
particulier vastgoed

Als particulier, belegger, (project) ontwikkelaar of agrarisch ondernemer schakelt u met een juridisch en fiscaal specialist op het gebied van vastgoed.

03.

Personen- en familierecht

Voor individuen
en families

Geboorte, samenwonen, trouwen, overlijden; iedere fase in het leven vraagt om een specifieke benadering.

Overzicht van ons dienstaanbod

Voor bedrijven en
ondernemers

Voor de oprichting van een commerciële organisatie zoals een BV of NV, bent u bij ons aan het juiste adres. Denk hierbij aan het opstellen van de notariële akte van oprichting en de inschrijving in het handelsregister.
Lees meer
De oprichting van een stichting of vereniging vergt een op maat gemaakt statuut in begrijpelijke juridische taal. Wij verzorgen notariële oprichtingsakten voor stichtingen en verenigingen.
Goed bestuur is onder de aandacht, meer dan ooit tevoren (WBTR). Zowel op richtlijnen voor bestuurders en toezichthouders als afspraken onderling dient toegezien te worden. Onze experts staan u graag bij met advies.
Gerrits & van Gulick verzorgt diverse juridische diensten voor bedrijven in de agrarische sector. Neem contact op voor meer informatie.
Vanwege gewijzigde (flexibelere) regelgeving sinds 2012 kan het wenselijk zijn de statuten van uw BV in overeenstemming te brengen met de thans geldende wet- en regelgeving. Ook de WBTR kan ertoe leiden dat de statuten van uw stichting of vereniging aangepast dienen te worden. Wij adviseren u hierover graag.
Een aandeelhoudersovereenkomst is een afspraak tussen aandeelhouders over bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, concurrentie, geheimhouding, enzovoorts. Ook kan hierin een geschillenregeling opgenomen worden, zodat de continuïteit van de onderneming bij een geschil niet in gevaar komt. Een aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd bij notariële akte heeft meer bewijskracht. Onze specialisten helpen u hier graag bij.
Bij toe- en uittreding van een aandeelhouder in een BV dient de overdracht van de aandelen notarieel vastgelegd te worden. Wij denken hierover graag met u mee.
Ingeval twee bedrijven samen verder wensen te gaan of juist een bedrijf zelfstandig van het moederbedrijf wenst verder te gaan, is de notariële vastlegging daarvan essentieel. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van het fusie-/splitsingsvoorstel, de vereiste notariële akten, doorloop procedure rechtbank, etc.
Een herstructurering van een onderneming is vaak een complexe aangelegenheid. Wij verzorgen een heldere vastlegging voor u.
Door certificering van bijvoorbeeld de aandelen in een BV waarborgt u de opvolging van uw onderneming. Het winstrecht en het stemrecht van de aandelen worden hierbij van elkaar gescheiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.
Ingeval van opvolging binnen uw bedrijf is het belangrijk de opvolger klaar te stomen voor het ondernemerschap. Uiteraard gaan hier de nodige afspraken mee gemoeid. Wij kunnen u hierin begeleiden, onder meer met de notariële vastlegging van de afspraken.

Voor commercieel en
particulier vastgoed

In een koopovereenkomst worden de afspraken tussen partijen vastgelegd, het is de basis van iedere overdracht van onroerend goed. Het juridische eigendom wordt overgedragen met de leveringsakte. De aankoop van een woning is een leuke maar ook spannende tijd. Wij stellen de verschillende vereiste documenten voor u op en denken daarnaast graag met u mee.
Indien meerdere personen eigenaar zijn van onroerend goed en ten minste één eigenaar zijn aandeel wil overdragen aan de andere eigenaren, spreken we van een verdeling. De notaris stelt daarvoor een akte van verdeling (en levering) op. Dat kan wenselijk zijn wanneer u uit elkaar gaat of u bijvoorbeeld onroerend goed heeft verkregen uit een nalatenschap. Wij helpen u hierbij graag.
Lees meer
Tijdens een transactie worden vaak afspraken gemaakt die niet alleen voor partijen moeten gelden, maar ook voor hun rechtsopvolgers. Afhankelijk van de inhoud van de afspraak kan worden gekozen voor een erfdienstbaarheid, kwalitatieve verplichting of kettingbeding. Benieuwd wat in uw situatie mogelijk is? Wij adviseren u graag.
Als u geld leent bij de bank, een BV of een familielid, kan een hypotheekrecht worden bedongen. De financierder verkrijgt daarmee zekerheid voor de terugbetaling van uw lening, omdat hij het onderpand kan verkopen wanneer u langdurig niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. Onze specialisten helpen u graag.
In bepaalde gevallen is het prettig dat geld tijdelijk op de rekening van een (onpartijdige) notaris wordt geparkeerd, bijvoorbeeld bij de vijfprocentregeling bij nieuwbouwprojecten, of omdat op de ochtend van passeren bij de laatste inspectie bepaalde gebreken naar voren zijn gekomen. U maakt dan samen met de wederpartij afspraken onder welke voorwaarden het bedrag mag worden uitgekeerd. Wij kunnen dit proces begeleiden.
Een appartementsrecht kent twee gezichten: alle bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van het hele complex, maar hebben een exclusief gebruiksrecht van hun eigen appartement. Om dit gezamenlijk eigendom in goede banen te leiden zal er een Vereniging van Eigenaars worden opgericht waaraan de eigenaren maandelijks servicekosten betalen. Hierbij helpt Gerrits & van Gulick Notarissen u graag.
De overdracht van een agrarisch bedrijf is complex: naast de overdracht van grond en de bedrijfswoning komen bijzondere aspecten aan de orde. Denk hierbij aan jacht-, fosfaat- en productierechten en fiscale aandachtspunten. Onze specialisten helpen u graag.
Van grasland naar een woonwijk, van oud naar nieuw. Projectontwikkeling is vaak een langdurig proces met veel (juridische en fiscale) facetten. Het is daarom verstandig om de notaris al vroeg bij uw plannen te betrekken. Wij denken graag met u mee om uw visie juridisch vorm te geven.
Als u een onroerende zaak koopt, bent u hier in de meeste gevallen belasting over verschuldigd. Afhankelijk van de aard van het verkochte, maar ook van de partijen, is over de transactie overdrachtsbelasting, BTW of een combinatie van toepassing. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u echter gebruik maken van een vrijstelling, zodat de transactie kan plaatsvinden zonder belastingheffing. Denk aan de vrijstelling bij echtscheiding, starters, landgoederen en agrarische grond. Benieuwd waaronder uw situatie valt? Neem gerust contact op.
De Nederlandse wet kent van oudsher een bijzondere regeling voor het in gebruik geven van landbouwgrond. Pacht is eigenlijk de verhuur van grond, maar omdat u als boer financieel afhankelijk bent en uw werkzaamheden niet zomaar kunt verhuizen, zijn in de wet extra beschermingsbepalingen opgenomen. Gerrits & van Gulick Notarissen is van oudsher specialist in het agrarisch recht en adviseert u graag.
Bij erfpacht krijgt u het recht om een perceel te gebruiken waarvan iemand anders eigenaar is. U betaalt daarvoor een vergoeding, de zogeheten erfpachtcanon. Gaat u bouwen op dit perceel? Dan is de eigenaar van de grond in beginsel ook eigenaar van alles wat daarop staat. Een opstalrecht is een uitzondering op die regel. Benieuwd waar u op moet letten? Onze specialisten beantwoorden uw vragen graag.
Als ten minste drie partijen bij een ruiling van landerijen betrokken zijn, kan onder voorwaarden aanspraak gemaakt worden op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Wij informeren u graag over de te volgen procedure en voorwaarden.
Een executieveiling is een veiling met gedwongen verkoop van onroerend goed, waarbij niet door de eigenaar maar door een schuldeiser wordt verkocht. Overigens kan een veiling ook vrijwillig plaatsvinden. Als notaris houden wij in veel gevallen toezicht bij een veiling of begeleiden deze. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor individuen
en families

Bij het afwikkelen van nalatenschappen spelen naast emoties ook verschillende belangen van nabestaanden een rol. Onze specialisten zijn u graag van dienst bij de afwikkeling van nalatenschappen, zowel de juridische als de fiscale kant. We zijn gericht op een zorgvuldige afwikkeling van de erfenis. Laat u zich voorlichten over hoe wij u hierbij van dienst kunnen zijn, ook na uw overlijden.
Lees meer
Estate planning betreft de overgang van uw vermogen naar de volgende generatie waarbij het de voorkeur heeft zo min mogelijk belasting af te dragen. Wij begeleiden u hierbij proactief.
Om het familievermogen langdurig te beschermen is het belangrijk om zaken als governance van het familiebedrijf, familiewaarden en overdracht naar de volgende generatie nauwkeurig vast te leggen. Gerrits & van Gulick Notarissen begeleidt vermogende families hierbij.
In de huwelijksvoorwaarden is vastgelegd dat bepaalde bezittingen of schulden privé blijven of juist gemeenschappelijk worden. Indien een van de partners een eigen bedrijf heeft, zijn huwelijksvoorwaarden vooral van belang om het vermogen te beschermen tegen eventuele schuldeisers. Plannen om binnenkort in het huwelijksbootje te stappen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Laat u adviseren of huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden voor u van belang zijn.
In een testament staat beschreven hoe een nalatenschap wordt verdeeld. Bijvoorbeeld hoe de erfenis mag worden verdeeld over kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen. Ook kan hierin een executeur worden benoemd. Wilt u vastleggen wat er gebeurt na uw overlijden? Wij helpen u hierbij graag.
In een testament is alles rondom uw overlijden geregeld. Soms ontstaat er echter een situatie waarin een persoon tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kan nemen. In een levenstestament worden een of meerdere personen aangewezen om tijdens diens leven namens deze persoon te handelen. Een levenstestament geeft zekerheid dat het vermogen wordt beheerd en dat de persoonlijke belangen door de juiste persoon (of personen) en op de juiste wijze worden behartigd. Onze specialisten denken graag met u mee.
In een notariële samenlevingsovereenkomst zijn afspraken tussen partners vastgelegd, bijvoorbeeld aangaande goederen, kosten van de huishouding, (partner)pensioen en overlijden. Wilt u een samenlevingsovereenkomst met uw partner sluiten? Wij gaan graag met u in gesprek.
Geld of goederen aan iemand geven zonder daar een tegenprestatie voor te ontvangen. Vaak doen mensen een schenking om in het geval van overlijden minder erfbelasting te hoeven betalen. Schenkt u regelmatig of boven een bepaald bedrag? Dan kunnen juridische en fiscale aspecten een rol gaan spelen. Gerrits & van Gulick Notarissen adviseert u hierover graag.
Om de stap naar de rechter te vermijden kan mediation een uitkomst bieden in het geval van bijvoorbeeld een zakelijk conflict of echtscheiding. Een mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij is onafhankelijk en het is belangrijk dat partijen vertrouwen hebben in deze persoon. Denkt u een mediator nodig te hebben? Wij gaan graag met u in gesprek.
Een verklaring van erfrecht is dikwijls nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap, bijvoorbeeld om over de bankrekeningen van de overledene te kunnen beschikken of om het beheer te krijgen over de goederen van de nalatenschap. Wij kunnen zorgdragen voor de afhandeling van de erfbelasting en de verdeling van de erfenis. Is er buitenlands vermogen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen een Europese verklaring van erfrecht aan u afgeven.

Nieuwsgierig?

Ontdek hoe we u
van dienst kunnen zijn

Particulier, ondernemer of allebei; u wilt uw zaken goed regelen met een heldere en inzichtelijke vastlegging. Gerrits & van Gulick Notarissen helpt u daar graag bij. Wij begeleiden u bij ieder notarieel-juridisch vraagstuk. Dit doen wij vanuit onze drie vestigingen in Gemert, Uden en Deurne.

Achtergrond

De nieuwe notaris

De nieuwe notaris is een partner voor het leven, én die van de generaties die volgen. Met brede expertise, lokale kennis, extensieve ervaring, een groot netwerk en een frisse kijk op het klassieke vak neemt de nieuwe notaris de rol van consultant aan. Proactief betrokken, maar bijna onzichtbaar, legt hij op notarieel-juridisch gebied een diepgewortelde basis voor zijn cliënten, één die bestand is tegen invloeden vanuit de steeds sneller veranderende maatschappij.