Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerrits & van Gulick Notarissen c.s.

De notarissen verbonden aan de maatschap zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Maatschap: Maatschap Gerrits & van Gulick Notarissen c.s., kantoorhoudende te Gemert (gemeente Gemert-Bakel), Uden (gemeente Uden) en Deurne (gemeente Deurne geregistreerd in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister onder nummer 17235042 en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: de contractspartij van de Maatschap, zijnde een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft tot dienstverlening.
 3. Opdracht/Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de Maatschap zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
 4. Verschotten: de kosten die de Maatschap moet maken om de Opdracht goed uit te kunnen voeren.
 5. Kantoorkosten: de (vaste) opslag op het honorarium.
 6. Declaratie: de namens de Maatschap aan de Opdrachtgever uitgebrachte factuur inzake de betaling van het verschuldigde honorarium, kantoorkosten en/of verschotten en omzet- en overdrachtsbelasting.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die een Opdrachtgever sluit met de Maatschap, inclusief wijzigingen en aanvullingen alsmede op de hieruit voortvloeiende Overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen met, voor of jegens de Opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Maatschap en op alle buitencontractuele relaties tussen de Opdrachtgever en de Maatschap, zoals onrechtmatige daad.
 2. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de Maatschap. Het feit dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, doet daar niets aan af. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Ook alle derden die bij uitvoering van enige Opdracht van een Opdrachtgever door de Maatschap zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor huidige en voormalige medewerkers of hun eventuele erfgenamen, adviseurs, partners en dochterondernemingen. Deze algemene voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW ten behoeve van alle in dit artikel genoemde personen en rechtspersonen. Zij zijn hierdoor gerechtigd om in voorkomende gevallen een beroep te doen op deze algemene voorwaarde, of op de bepalingen daaruit.

Artikel 3: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – WWFT

 1. De maatschap moet conform de WWFT handelen voor zover het een Overeenkomst betreft inzake:
  a. het aan- of verkopen van registergoederen;
  b. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  c. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  d. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  e. werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van een belastingadviseur; en
  f. het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed.Indien er een Overeenkomst tot stand komt voor een van de onder sub 1 t/m sub 6 te verlenen diensten, dient de Opdrachtgever zich in persoon op het kantoor van de Maatschap te identificeren en dient de Maatschap de identiteit te verifiëren middels overlegging van het originele exemplaar van een geldig legitimatiebewijs, waar een kopie van zal worden gemaakt en bewaard. Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon betreft zal digitaal inzicht in een KvK-uittreksel worden opgevraagd en zal er onderzoek worden gedaan naar de uiteindelijk belanghebbende. Indien gewenst door Opdrachtgever is het mogelijk dat een notaris in de omgeving van de Opdrachtgever op genoemde wijze de identiteit van de Opdrachtgever voor de Maatschap vast stelt. Deze notaris dient dan aan de Maatschap te verklaren dat hij de Opdrachtgever conform de WWFT heeft geïdentificeerd en dat hij een fotokopie van het origineel van het identiteitsbewijs heeft gemaakt. Vervolgens zendt de betreffende notaris of de Opdrachtgever, afhankelijk van wat er overeengekomen is, een gewaarmerkt exemplaar van het identiteitsbewijs tezamen met de verklaringen aan de Maatschap.
 1. In geval van een onder de WWFT vallende ongebruikelijke transactie zal de Maatschap een melding doen bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Informatie betreffende een dergelijke melding mag niet worden verstrekt aan de Opdrachtgever(s) en/of andere betrokkene(n)/derde(n), tenzij in de WWFT anders is bepaald.
 2. De kosten van het vaststellen van de identiteit door een andere notaris zoals bedoeld in lid 1 die worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze door de Opdrachtgever ten kantore van deze notaris, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4: Overeenkomst van opdracht

 1. De Opdracht aan de Maatschap leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De Maatschap is bevoegd om voor de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van diensten van derden. De Maatschap zal bij de uitvoering van de haar verleende Opdracht en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Onder de Opdracht vallen ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte.
 3. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Anderen dan de Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door de Maatschap uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.
 4. De Maatschap hanteert een kantoorklachtenregeling die met deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere in artikel 2.1 genoemde Overeenkomst en te raadplegen is op de kantoorklachtenregeling pagina.

 

Artikel 5: Werkzaamheden

 1. De werkzaamheden zullen door de Maatschap worden verricht met inachtneming van de voor het notariaat geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. De aan de Maatschap verbonden notarissen zijn verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de betreffende notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking.
 3. De Maatschap verwerkt gegevens vertrouwelijk en voldoet in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Maatschap verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die u kunt raadplegen op https://gvgn.nl/algemeen/privacy-en-cookiebeleid/
 4. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk.
 5. In het kader van de vertrouwelijkheid voor communicatie en het ter beschikking stellen van (concept) stukken maakt de Maatschap gebruik van verzending door middel van e-mail. De Maatschap maakt daarbij gebruik van systemen die voor een beveiliging hiervan zorgen, waaronder het gebruik van een beveiligde verbinding, doch merkt op dat elektronische communicatie nooit helemaal veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters. Voor eventuele schade door onvoldoende beveiliging aan de zijde van de Opdrachtgever of andere ontvangers kan de Maatschap in ieder geval niet aansprakelijk worden gehouden.
 6. De Maatschap kan in het kader van de uitvoering van Opdrachten gelden van Opdrachtgevers of van derden onder zich houden. De Maatschap zal deze gelden storten bij een bank die door de Maatschap wordt gekozen in overleg met degenen die daarbij belang hebben. De Maatschap is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.
 7. Een vordering op de Maatschap dan wel op een van de aan haar verbonden notarissen vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De Maatschap (en de aan haar verbonden notarissen) betaalt (betalen) op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

 

Artikel 6: Inschakeling van derde(n)

 1. Indien de uitvoering van een Opdracht meebrengt dat een persoon of bedrijf die niet aan de Maatschap is verbonden wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de Opdracht te verrichten, is de Maatschap niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden.
 2. De keuze van deze door de Maatschap in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 3. Indien een dergelijke door de Maatschap ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft de Maatschap de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart de Maatschap tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de Maatschap ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 7: Tarieven en declaraties

 1. Werkzaamheden waarvoor een Opdracht is verleend, worden gedeclareerd op basis van het aantal gewerkte uren met een (eventuele) opslag voor kantoorkosten dan wel de daarvoor geldende vaste of geoffreerde tarieven zoals schriftelijk bevestigd.
 2. Ingeval van vaste of geoffreerde tarieven kan meerwerk separaat in rekening worden gebracht. Vaste tarieven kunnen zonder aankondiging wijzigen. In geval van een uitgestelde of ingetrokken Opdracht kan de Maatschap de kosten (tussentijds) aan de Opdrachtgever declareren. Kosten die volgen uit mogelijk herhaalde werkzaamheden door de Maatschap als gevolg van vertraging die aan de Opdrachtgever te wijten valt, worden in rekening gebracht.
 3. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever, ook na tussentijdse wijziging daarvan.
 4. In geval van overlijden van de Opdrachtgever gaan zijn rechten en plichten over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 5. De kosten voor het doen van de wettelijk vereiste inzagen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8: Betaling

 1. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de Maatschap gestelde bankrekeningen (waaronder mede betalingen met pinpas zijn begrepen), dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in het notariaat ter zake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de schuld van de Opdrachtgever.
 2. De declaratie ten behoeve van het passeren van een akte moet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van het passeren daarvan, op de in het vorige lid omschreven wijze zijn voldaan.
 3. Betaling van overige declaraties dient, zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is een fatale termijn. De Opdrachtgever is in het geval van niet tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling in verzuim. Na intreding van het verzuim is de Opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijke rente verschuldigd voor de duur waarmee de vervaldag wordt overschreden en is de Maatschap bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover de Opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de Opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de Maatschap aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aanmaning door de Maatschap wordt voldaan; of: b) Voor zover de Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de Maatschap aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van de Maatschap de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door de Maatschap gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is de Maatschap voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere Opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft.
 4. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, door de Maatschap tussentijds in rekening worden gebracht.
 5. De Maatschap is bevoegd na een ingetrokken opdracht aan de wederpartij te declareren op basis van de door de maatschap aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de maatschap en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. De Maatschap is steeds gerechtigd van de Opdrachtgever(s) de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste door de Maatschap de versturen declaratie binnen een Opdracht.
 7. Als een Opdracht wordt verleend door meerdere personen is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de Maatschap. Als de Opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan wordt de Opdracht geachte mede door de natuurlijke persoon te zijn verleend. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijk persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillige of deze al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld, dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien een doen of nalaten in de uitvoering van een Opdracht leidt tot aansprakelijkheid van de Maatschap, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door de Maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (eigen risico van de Maatschap inbegrepen). Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Maatschap beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de betreffende Opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw), danwel het door de Opdrachtgever daadwerkelijk betaalde honorarium (exclusief btw), welke van de twee het laagste is, voor de betreffende Opdracht waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 2. Indien bij de uitvoering van een Opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor de Maatschap aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de Maatschap aanspraak geeft (eigen risico inbegrepen).
 3. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de Maatschap in verband met het verrichten van werkzaamheden door de Maatschap vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 10: Rechtskeuze en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de Maatschap en de Opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke tot de competentie van de Geschillencommissie notariaat behoren, zullen door deze commissie worden beslecht. Zie hiervoor www.degeschillencommissie.nl en www.knb.nl. Alle overige geschillen zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

 

Artikel 11: Rechtsgevolgen

Een beding in de algemene voorwaarden is vernietigbaar:

 1. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de Opdrachtgever; of
 2. indien de Maatschap aan de Opdrachtgever niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

 

Versie oktober 2021

Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media