Privacy- en Cookiebeleid

Privacyverklaring Gerrits & van Gulick Notarissen
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens Gemert
Naam kantoor: Gerrits & van Gulick Notarissen
Adres: Komweg 150
Postcode / Plaats: 5421 LH Gemert
Contactpersoon: M.M. van Gulick
e-mailadres: info@gvgn.nl

Onze contactgegevens Uden
Naam kantoor: Gerrits & van Gulick Notarissen
Adres: Pastoor Spieringsstraat 233
Postcode / Plaats: 5401 GV Uden
Contactpersoon: M.M. van Gulick
e-mailadres: info@gvgn.nl

Onze contactgegevens Deurne
Naam kantoor: Gerrits & van Gulick Notarissen
Adres: Helmondseweg 20
Postcode / Plaats: 5751 GD Deurne
Contactpersoon: M.M. van Gulick
E-mailadres: info@gvgn.nl

 

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

 

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking ‘Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: passeren van notariële akten
  • Wettelijke verplichting: WNA art 58+59
 • De verwerking ‘Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van notariële akten’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: passeren van notariële akten
  • Wettelijke verplichting: Selectielijst (119), Staatscourant 2005, nr 212. Archiefwet
 • De verwerking ‘Verstrekken d.m.v. doorzending: concepten en dossierstukken aan derden met toestemming cliënt’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: informeren derden op verzoek van Cliënt
  • Grondslag: toestemming
 • De verwerking ‘Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: uitvoeren opdracht cliënt
  • Grondslag: uitvoering overeenkomst
 • De verwerking ‘Verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: kenbaarheid
  • Grondslag: wettelijke verplichting (bij CLTR toestemming)
 • De verwerking ‘Vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: bevestigen echtheid handtekening op verzoek
  • Grondslag: uitvoering overeenkomst: Selectielijst (123) jo art 52 lid 2 WNA. 5 jaar i.o.m. verjaringstermijnen (3:310 BW e.a.)
 • De verwerking ‘Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie’ van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Doel: kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen
  • Wettelijke verplichting: 2:10 BW lid 3 en 4. Artikel 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). 24 lid 6 WNA, Selectielijst (122).

 

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Schenker

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

 

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • KNB
 • Belastingdienst
 • Registerhouders
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs etc, indien toestemming cliënt).

 

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

 

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@gvgn.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Welke cookies gebruikt de website www.gerrits-vangulick.nl

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies worden door de browser op uw computer geplaatst.

https://www.gerrits-vangulick.nl gebruikt de volgende soorten cookies:

Functioneel – Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Links – Op onze website treft u links aan naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social Media – Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook. LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook. LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Via de website Your Online Choices kunt u meer informatie vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer weten over Cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over Cookies vinden:

Hoe neemt u contact met ons op

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, van mening zijn dat er sprake zou zijn van misbruik of u een verzoek op grond van een van uw rechten wilt indienen, dan kun u daarover natuurlijk contact met ons opnemen via info@gvgn.nl of 0492 – 36 21 21.

Mogelijke wijzigingen of aanvullingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van de informatie op deze pagina. Indien er daarbij sprake zou zijn van wezenlijke wijzigingen dan zullen we dat actief via onze website en mogelijk andere kanalen kenbaar maken.

Partner van generaties
Vestigingen

Gemert

Uden

Deurne

Social Media